Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

0 Lượt xem: | Nhận xét: 13 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn
9/10 356 bình chọn
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.1. PHÂN LOẠI NƯỚC THẢI
1.1.1. Nước thải sinh hoạt
1.1.2. Nước thải công nghiệp (nước thải sản xuất)
1.1.3. Nước thải là nước mưa
1.2. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI VA CÁC DẠNG NHIỄM BẨN
1.2.1. Lưu lượng nước thải
1.2.1.1. Nước thải sinh hoạt
1.2.1.2. Nước thải cơng nghiệp
1.2.1.3. Nước mưa
1.2.1.3.1. Các số liệu cơ bản thiết kế hệ thống thoát nước mưa.
1.2.1.3.2. Tính toán nước mưa
1.2.2. Dao động của lưu lượng nước thải
1.2.3. Chọn lưu lượng thiết kế
1.2.4. Thành phần, tính chất nước thải
1.2.4.1. Thành phần và tính chất cặn có trong nước thải
1.2.4.2. Nhu cầu oxy sinh hóa BOD và nhu cầu oxy hóa học COD
1.2.4.3. Oxy hòa tan (DO)
1.2.4.4. Thành phần thức ăn: có 3 loại chủ yếu
1.2.4.5. pH
1.2.4.6. Hợp chất Nitơ và Phospho
1.2.4.7. Các hợp chất vô cơ trong nước thải sinh hoạt không cần phân tích, nhưng đáng lưu 1ý là chlorite và sulphate
1.2.4.8. Thành phần VS
1.2.4.9. Nhiệt độ nước thải
1.3. BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC KHỎI BỊ NHIỄM BẨN, KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NGUỒN NƯỚC
1.3.1. Dấu hiệu nguồn nước nhiễm bẫn. Khả năng tự làm sạch của nguồn nước
1.3.2. Nguyên tắc xả nước thải vào nguồn
1.3.3. Xác định mức độ xử lý nước thải
1.3.3.1. Theo SS
1.3.3.2. Theo BOD
1.4. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.4.1. Cơ sở lựa chọn công trình xử lý nước thải
1.4.2. Dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước thải
1.4.3. Giới thiệu 1 số dây chuyền xử lý nước thải

Chương 2: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC
2.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC
2.1.1. Thiết bị chắn rác
2.1.2. Thiết bị nghiền rác
2.1.3. Bể điều hòa
2.1.4. Bể lắng cát
2.1.5. Bể lắng
2.1.6. Lọc
2.1.7. Tuyển nổi, vớt dầu mở
2.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ HỌC
2.2.1. Song chắn rác
2.2.2. Bể lắng cát
2.2.2.1. Bể lắng cát ngang
2.2.2.2. Bể lắng cát đứng
2.2.2.3. Bể lắng cát tiếp tuyến
2.2.2.4. Bể lắng cát làm thoáng
2.2.3. Bể vớt dầu mỡ
2.2.4. Xử lý bằng phương pháp lắng
2.2.4.1. Cơ sỏ lý thuyết lắng
2.2.4.2. Các loại bể lắng
2.2.4.2.1. Bể lắng hình tròn
2.2.4.2.2. Bể lắng ngang (HCN)
2.2.4.2.3. Cách tính toán chung bể lắng 1
2.2.5. Xử lý bằng phương pháp lọc
2.2.5.1. Nguyên lý của quá trình lọc
2.2.5.1.1. Khái niệm
2.2.5.1.2. Phân loại bể lọc
2.2.3.1.3. Vật liệu lọc
2.2.5.2. Tính toán các loại bể lọc
2.2.5.2.1. Bể lọc
2.2.5.2.2. Bể lọc nhanh
2.2.5.2.3. Bể lọc áp lực
2.3. Bể điều hòa
2.3.1. Bể điều hoà lưu lượng và chất lượng
2.3.2. Bể điều hoà chủ yếu làm nhiệm vụ điều hoà lưu lượng

Chương 3: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ
3.1. PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ TẠO BÔNG
3.1.1. Keo tụ và các hóa chất dung trong keo tụ
3.1.2. Các thiết bị và công trình của quá trình keo
3.1.2.1. Các công trình chuẩn bị dung dịch phèn:(định liều lượng phèn): bao gồm
3.1.2.1.1. Bể hoà trộn phèn
3.1.2.1.2. Bể tiêu thụ
3.1.2.2. Thiết bị định lượng phèn
3.1.2.3. Thiết bị pha chế vôi
3.1.2.4. Kho hoá chất
3.1.3. Thiết bị hòa trộn chất phản ứng
3.1.3.1. Phương pháp trộn cơ học
3.1.3.2. Phương pháp trộn thuỷ lực
3.1.3.2.1. Bể trộn đứng
3.1.3.2.2. Bể trộn có tấm chắn khoan lổ
3.1.3.2.3. Bể chứa vách ngăn có cửa thu hẹp
3.1.3.2.4. Bể trộn cơ khí
3.1.4. Bể phản ứng tạo bông kết tủa
3.1.4.1. Bể phản ứng xoáy
3.1.4.1.1. Bể phản ứng xoáy hình trụ
3.1.4.1.2. Bể phản ứng xoáy hình phễu
3.1.4.2. Bể phản ứng kiểu vách ngăn
3.1.4.3. Bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng
3.1.4.4. Bể phản ứng cơ khí
3.2. PHƯƠNG PHÁP TRUNG HÒA
3.2.1. Trung hoà bằng trộn nước thải chứa axit và nước thải chứa kiềm
3.2.2. Trung hoà bằng cách cho thêm hoá chất vào nứơc thải
3.2.3. Trung hoà nước thải chứa axit bằng cách lọc qua lớp vật liệu lọc trung hoà
3.3. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI
3.3.1. Giới thiệu chung
3.3.2. Phân loại
3.3.2.1. Tuyển nổi phân tán không khí bằng thiết bị cơ học
3.3.2.2. Tuyển nổi phân tán không khí bằng máy bơm khí nén (qua các vòi phun, qua các tấm xốp)
3.3.2.3. Tuyển nổi với tách không khí từ nước (tuyển nổi chân không ; tuyển nổi không áp; tuyển nổi có áp hoặc bơm hỗn hợp khí nước)
3.3.2.4. Tuyển nổi điện, tuyển nổi sinh học và hoá học
3.4. PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ
3.5. XỬ LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ
3.5.1.Cơ sở quá trình hấp phụ
3.5.2.Chất hấp phụ
3.5.3.Phân loại hấp phụ
3.6.XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH
3.6.1.Nguyên lý cơ bản
3.6.2.Kỹ thuật trích ly
3.6.3.Phân loại
3.7.XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI
3.7.1.Một số khái niệm về quá trình trao đổi ion
3.7.2.Các chất trao đổi ion
3.7.3.Cơ sở quá trình trao đổi ion
3.8.XỬ LÝ BẰNG MÀNG
3.8.1.Thẩm thấu ngược
3.8.2.Siêu lọc
3.8.3.Thẩm tách và điện thẩm tách
3.8.4.Xử lý nước thải bằng phương pháp làm thoáng và chưng bay hơi
3.8.4.1. Phương pháp làm thoáng
3.8.4.2. Phương pháp chưng bay hơi
3.8.5.Xử lý nước thải bằng phương pháp oxi khử
3.8.5.1. Oxy hoá bằng Clo
3.8.5.2. Oxy hoá bằng hyđro peoxit
3.8.5.3. Oxy hoá bằng oxy trong không khí
3.8.5.4. Oxy hoá bằng pyroluzit
3.8.5.5. Ozon hóa
3.8.6. Xử lý nước thải bằng phương pháp điện hoá

Chương 4: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG SINH HỌC.
4.1. CÔNG TRÍNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
4.1.1. Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc
4.1.2. Cánh đồng tưới nông nghiệp
4.1.3. Hồ sinh học
4.1.3.1. Hồ kỵ khí
4.1.3.2. Hồ kỵ hiếu khí thường gặp
4.1.3.3. Hồ hiếu khí
4.2. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC NHÂN TẠO
4.2.1. Bể lọc sinh học (Bể Biophin)( có lớp vật liệu không ngập nước)
4.2.2. Bể lọc sinh học có lớp VL ngập trong nước thải
4.2.2. Bể Aerotank
4.2.2.1. Động học của qúa trình xử lý sinh học
4.2.2.2. Nguyên lý làm việc của bể Aerotank
4.2.2.3. Phân loại bể Aerotant
4.2.2.4. Các dạng sơ đồ bể A
4.2.2.5. Tính toán bể
4.2.3. Bể lắng 2
4.2.4. Xử lý nước thải bằng vi sinh kỵ khí (bể UASB)
4.2.4.1. Cấu tạo
4.2.4.2. Nguyên tắc
4.2.4.3. Tính toán

Chương 5: XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG CẶN NƯỚC THẢI
5.1. ĐẶC TÍNH CỦA CẶN LẮNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
5.1.1. Thành phần
5.1.2. Phương pháp xử lý
5.1.3. Các công trình xử lý cặn
5.2. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
5.2.1. Bể Mêtan
5.2.1.1. Cấu tạo
5.2.1.2. Tính toán
5.2.1.2. Hầm tự hoại
5.2.1.3. Bể nén bùn
5.2.1.4. Sân phơi bùn


Chương 6. KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI
6.1. TẠI SAO PHẢI KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI
6.2. CÁC PHUONG PHÁP KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI
6.2.1. Khử trùng bằng các chất ô xi hóa mạnh
6.2.1.1.Khử trùng bằng Clo và các hợp chất của Clo
6.2.1.2. Khử trùng bằng Clorua vôi và canxihyphocloit.
6.2.1.3. Khử trùng bằng Natri hypoclorit (nước zaven)
6.2.1.4. Dùng Ôzôn để khử rung
6.2.2. Khử trùng bằng tia cực tím
6.2.3. Khử trùng bằng một số phương pháp khác

Chương 7: SƠ ĐỒ CHUNG VÀ CƠ SỞ KỸ THUẬT QUẢN LÝ TRẠM XỬ LÝ
7.1. SƠ ĐỒ CHUNG TRẠM XỬ LÝ
7.1.1. Những yêu cầu vệ sinh và lựa chọn phương pháp xử lý
7.1.1.1. Khoảng cách vệ sinh và diện tích xây dựng
7.1.1.2. Chọn phương pháp xử lý
7.1.1.3.Những thiết bị trên trạm xử lý
7.1.2. Mặt bằng tổng thể và cao trình trạm xử lý
7.1.4. Phân phối nước thải vào các công
7.1.5. Thiết bị đo lưu lượng ở trên trạm xử lý
7.2. CƠ SỞ KỸ THUẬT QUẢN LÝ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
7.2.1. Nghiệm thu công trình
7.2.2. Giai đoạn đưa công trình vào hoạt
7.2.3. Những phương pháp kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình xử
7.2.4. Những nguyên nhân phá hủy chế độ làm việc bình thường của các công trình xử lý. Biện pháp khắc phục
7.2.5. Tồ chức quản lý và kỹ thuật an toàn
7.2.5.2. Tổ chức quản lý
7.2.5.3. Kỹ thuật an toàn
7.2.6. Thống kê về công nghệ của các công trình

Bài viết được quan tâm

Tuyển nổi DAF

Thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF, xử lý nước thải hiệu quả Hot

Tách các tạp chất ở dạng rắn ( cặn lơ lững ) hoặc lỏng, phân tán không tan ( dầu mỡ ), các chất tự lắng kém ra khỏi chất lỏng, tách các hạt có tỷ trọng nhỏ hơn tỷ trọng chất lỏng của nó.
Máy Ép Bùn Trục Vít HKV Việt Nam

Máy Ép Bùn Trục Vít, Ép bùn hệ thống nước thải Hot

Sử dụng Máy ép bùn trục vít HKV có thể làm giảm các bể lắng và bể bùn dày, tiết kiệm chi phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Nguyên tắc hoạt động của máy ép bùn trục vít là sử dụng ốc vít hình xoắn ốc độc đáo, cho phép khử nước và tự động làm sạch,tránh tắc nghẽn, và được điều khiển bởi hệ thống tự động.
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

13 Responses to "Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn "

 1. Ad gửi giúp mình tài liệu Kỹ thuật xử lý nước thải của Thầy Lâm Vĩnh Sơn nhé!
  Cảm ơn Ad.

  Email: bichlienenvi@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. Ad gửi giúp mình tài liệu Kỹ thuật xử lý nước thải của Thầy Lâm Vĩnh Sơn nhé!
  Cảm ơn Ad.

  Email: huydinh144@gmail.com

  Trả lờiXóa
 3. Ad gửi mình tài liệu Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn
  email: Guocluc95@gmail.com
  tks ad

  Trả lờiXóa
 4. Ad gửi giúp mình tài liệu Kỹ thuật xử lý nước thải của Thầy Lâm Vĩnh Sơn nhé!
  Cảm ơn Ad.

  Email: nguyenvannam2411@gmail.com

  Trả lờiXóa
 5. Nhờ Ad gửi giúp mình tài liệu Kỹ thuật sử lý nước thải của Thầy Lâm Vĩnh Sơn nhé !
  Cảm ơn Ad !
  Email: tranlenam145612@gmail.com

  Trả lờiXóa
 6. ad cho e xin tài liệu Kỹ thuật xử lý nước thải của Thầy Lâm Vĩnh Sơn với ạ hungflute1@gmail.com

  Trả lờiXóa
 7. Ad cho em xin tài liệu kỹ thuật xử lý nước thải của thầy LÂM VỸ SƠN với ạ. Em cảm ơn
  htt.17041012@gmail.com

  Trả lờiXóa
 8. CHO E XIN TÀI LIỆU VỚI NHA EMAIL CỦA E: Nguyen.t.binh2305@gmail.com

  Trả lờiXóa
 9. ad cho em xin tài liệu này của thầy lâm vĩnh sơn với ạ. e cám ơn hango10121997@gmail.com

  Trả lờiXóa