Desalination and water purification technologies

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0 | Bình luận:

Bài viết ngẫu nhiên


Desalination and water purification technologies Desalination and water purification technologies
9/10 356 bình chọn

Desalination and water purification technologies

Desalination and water purification technologies
CONTENTS
Foreword
Preface
1. Introduction
2. Desalination Technologies
2.1. Thermal Desalination
2.1.1. Multi-Stage Flash (MSF) Process
2.1.2. Multi-Effect Distillation (MED)
2.1.3. Low Temperature Evaporation (LTE) using Waste Heat
2.2. Reverse Osmosis (RO)
2.3. Hybridization
2.4. Cogeneration using Nuclear Energy
3. Challenges in Rural Areas 6
4. Role of Department of Atomic Energy in
5. Technologies & Products Developed by BARC
5.1. Membrane Technologies
5.1.1. Brackish Water RO
5.1.2. Sea Water RO
5.1.3. Development of Membrane & Modules
5.1.3.1. Backwashable UF Spiral Modules
5.1.3.2. Candle Type UF Water Purification Device
5.1.4. Spin-off Membrane - Porous Polysulfone Diaphragm as Separator in Electrochemical Processes
5.1.5. UF Assisted Fluoride Removal System
5.1.6. UF Assisted Arsenic Removal System
5.1.7. UF Assisted Iron Removal System
5.1.8. Membrane Pouch for Providing Sterile Water Solution from Contaminated Water
5.2. Thermal Desalination
5.2.1. Multi-Stage Flash (MSF)
5.2.2. LTE Desalination using Waste Heat
5.2.3. Multi-Effect Distillation (MED)
6. Desalination using Nuclear Energy
6.1. Hybrid System
6.2. LTE System utilising Nuclear Waste Heat
7. Desalination & Water Purification Systems for Rural areas
7.1. Rural Application of UF based Water Purification Technologies
7.2. Solar Desalination & Water Purification Systems
7.2.1. Solar PV based Water Treatment Systems
7.2.1.1. Small Brackish Water RO & UF Units
7.2.1.2. Community size RO Plant
8. Consultancy
9. Recovery of Valuables from Reject Brine of Desalination Plant
10. Services
11. Transfer of Technical Know-How
11.1. Who Can Apply
11.2. How to Apply
Annexure-I Milestones in Thermal Desalination
Annexure- II Milestones in Membrane Technologies
Annexure-III Desalination & Water Purification Technologies and Products
Developed by BARC- Technical Features
Annexure-IV Application Form for Technology Transfer from BARC

Tài liệu: Các phương pháp xử lý độ mặn
Công nghệ khử muối và làm sạch nước
NỘI DUNG
Lời tựa
Lời nói đầu
1. Giới thiệu
2. Công nghệ khử muối
2.1. Khử muối nhiệt
2.1.1. Quá trình Flash Nhiều Chế độ (MSF)
2.1.2. Chưng cất đa hiệu ứng (MED)
2.1.3. Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt thấp (LTE) sử dụng nhiệt thải
2.2. Thẩm thấu ngược (RO)
2.3. Hybridization
2.4. Sử dụng năng lượng hạt nhân
3. Những thách thức ở nông thôn
4. Vai trò của Vụ Năng lượng nguyên tử trong
5. Các công nghệ và sản phẩm do BARC phát triển
5.1. Công nghệ màng
5.1.1. Nước lau nước RO
5.1.2. Nước biển RO
5.1.3. Phát triển màng tế bào & mô-đun
5.1.3.1. Các mô-đun xoắn ốc UF
5.1.3.2. Thiết bị làm sạch nước UF Loại nến
5.1.4. Màng Spin - Màng Phủ Polysulfone xốp làm phân cách trong các quá trình điện hóa
5.1.5. Hệ thống Xử lý Florua Giúp UF
5.1.6. Hệ thống Uống Asen được Hỗ trợ
5.1.7. Hệ thống Xử lý Gỡ sắt UF
5.1.8. Túi màng để cung cấp dung dịch nước vô khuẩn từ Nước bị ô nhiễm
5.2. Khử muối nhiệt
5.2.1. Flash đa giai đoạn (MSF)
5.2.2. LTE khử muối bằng nhiệt thải
5.2.3. Chưng cất đa hiệu ứng (MED)
6. Khử muối bằng năng lượng hạt nhân
6.1. Hệ thống hỗn hợp
6.2. Hệ thống LTE sử dụng nhiệt thải hạt nhân
7. Hệ thống khử muối và lọc nước cho các vùng nông thôn
7.1. Ứng dụng công nghệ lọc nước UF ở nông thôn
7.2. Hệ thống làm sạch và lọc nước năng lượng mặt trời
7.2.1. Hệ thống xử lý nước bằng năng lượng mặt trời dựa vào PV
7.2.1.1. Đơn vị RO và UF nước nhỏ
7.2.1.2. Quy mô cộng đồng RO Plant
8. Tư vấn
9. Thu hồi tài sản có giá trị từ việc loại bỏ nước muối của nhà máy khử muối
10. Dịch vụ
11. Chuyển giao bí quyết kỹ thuật
11.1. Ai có thể áp dụng
11.2. Làm thế nào để nộp
Phụ lục-I cột mốc trong khử muối nhiệt
Phụ lục-II cột mốc trong công nghệ màng
Công nghệ và sản phẩm làm sạch nước và vệ sinh Annexure-III
Phát triển bởi BARC-Tính năng kỹ thuật
Phụ lục IV-Đơn xin chuyển giao công nghệ từ BARC


Bài viết được quan tâm

Tuyển nổi DAF

Thiết bị tuyển nổi siêu nông DAF, xử lý nước thải hiệu quả Hot

Tách các tạp chất ở dạng rắn ( cặn lơ lững ) hoặc lỏng, phân tán không tan ( dầu mỡ ), các chất tự lắng kém ra khỏi chất lỏng, tách các hạt có tỷ trọng nhỏ hơn tỷ trọng chất lỏng của nó.
Máy Ép Bùn Trục Vít HKV Việt Nam

Máy Ép Bùn Trục Vít, Ép bùn hệ thống nước thải Hot

Sử dụng Máy ép bùn trục vít HKV có thể làm giảm các bể lắng và bể bùn dày, tiết kiệm chi phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Nguyên tắc hoạt động của máy ép bùn trục vít là sử dụng ốc vít hình xoắn ốc độc đáo, cho phép khử nước và tự động làm sạch,tránh tắc nghẽn, và được điều khiển bởi hệ thống tự động.
Thêm email của bạn để đăng ký nhận tài liệu mới qua email
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!