Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

LUẬN VẶN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BỘT CÁ 200M3/NGÀY

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
LUẬN VẶN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BỘT CÁ 200M3/NGÀY LUẬN VẶN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BỘT CÁ 200M3/NGÀY
9/10 356 bình chọn

1.2. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

1.2.1. Đối tượng và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài

Đề tài luận văn này hướng chúng ta đến việc xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản, cụ thể là ngành chế biến bột cá với nguồn nước thải từ công ty TNHH KOVIE VINA lô D, khu công nghiệp Bình Long tỉnh An Giang. Việc thực hiện đề tài này một mặt giúp tính toán thiết kế, xây dựng nên một công trình xử lý nước thải cho công ty TNHH KOVIE VINA, một mặt là giúp cho sinh viên có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học của mình vào việc tính toán công trình thực tế, có thêm kiến thức về các công nghệ xử lý nước thải và có được một bài báo cáo tốt nghiệp cho khoản thời gian học đại học của mình.

1.2.2. Mục tiêu luận văn

Đề tài luận văn được đề ra và thực hiện với những mục tiêu và nhiệm vụ như sau:  

  • Tìm hiểu nguồn gốc, tính chất đặc trưng, khả năng gây ô nhiễm nước thải chế biến bột cá.
  • Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải chế biến bột cá. 
  • Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với thành phần tính chất nước thải nước thải chế biến bột cá Công ty TNHH KOVIE VINA.
  • Tính toán chi tiết công nghệ xử lý phù hợp nước thải chế biến bột cá Công ty TNHH KOVIE VINA đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột B QCVN 11-MT: 2015/BTNMT.
  • Ước tính kinh phí trên cơ sở công nghệ lựa chọn.
  • Vẽ chi tiết các đơn vị công trình thiết kế.
  • Thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp của trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tổng hợp kiến thức sau những năm tháng học ở trường, chuẩn bị kiến thức cho khoản thời gian sấp tới sau khi tốt nghiệp. 

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. ĐẶC VẤN ĐỀ
1.2. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
1.2.1. Đối tượng và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN
2.1. TỔNG QUAN KHU VỰC
2.1.1. Tỉnh An Giang
2.1.1. Khu công nghiệp Bình Long tỉnh An Giang
2.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KOVIE VINA
2.2.1. Giới thiệu
2.2.2. Sản suất
2.2.3. Hiện trạng môi trường nước thải của công ty
2.2.4. Tác động của nước thải chế biến bột cá tới môi trường
3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
3.1.1. Phương pháp cơ học
3.1.2. Phương pháp hóa lý
3.1.3. Phương pháp xử lý sinh học
3.1.4. Phương pháp sinh học tự nhiên
3.2. MỘT SỐ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BỘT CÁ
3.2.1. Công nghệ từ công ty môi trường Hòa Bình Xanh
3.2.2. Công nghệ từ công ty môi trường Ngọc Lân
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
4.1. THÔNG SỐ NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO
4.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
4.3.1. Tiêu chí lựa chọn công nghệ
4.3.2. Cơ sở lựa chọn công nghệ
4.3.3. Đề suất công nghệ xử lý
4.3.4. So sánh và lựa chọn công nghệ xử lý
4.3.5. Ước tính hiệu suất của công nghệ 1
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO CÔNG NGHỆ 1
5.1. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG
5.2. SONG CHẮN RÁC
5.2.1. Nhiệm vụ
5.2.2. Cấu tạo8
5.2.3. Tính toán song chắn rác thô
5.2.4. Tổng hợp thông số song chắn rác thô
5.3. BỂ LẮNG CÁT NGANG
5.3.1. Nhiệm vụ
5.3.2. Cấu tạo
5.3.3. Tính toán bể lắng cát ngang
5.3.4. Tổng hợp thông số bể lắng cát
5.4. HẦM BƠM TIẾP NHẬN
5.4.1. Nhiệm vụ
5.4.2. Cấu tạo
5.4.3. Tính toán hầm bơm
5.4.4. Tổng hợp thông số hầm bơm
5.5. LƯỚI CHẮN RÁC TRUNG BÌNH
5.5.1. Nhiệm vụ
5.5.2. Cấu tạo
5.5.3. Tính toán lưới chắn rác trung bình
5.5.4. Tổng hợp thông số lưới chắn rác trung bình
5.6. BỂ ĐIỀU HÒA
5.6.1. Nhiệm vụ
5.6.2. Cấu tạo
5.6.3. Tính toán bể điều hòa
5.6.4. Tổng hợp thông số bể điều hóa
5.7. BỂ TUYỂN NỔI KHÍ HÒA TAN
5.7.1. Nhiệm vụ
5.7.2. Cấu tạo
5.7.3. Tính toán bể tuyển nổi
5.7.4. Tổng hợp thông số bể tuyển nổi
5.8. BỂ TRUNG GIAN
5.8.1. Nhiệm vụ
5.8.2. Cấu tạo
5.8.3. Tính toán kích thước bể
5.8.4. Tổng hợp thông số bể trung gian
5.9. THÁP TÁCH KHÍ
5.9.1. Nhiệm vụ
5.9.2. Cấu tạo
5.9.3. Tính toán tháp tách khí
5.9.4. Tổng hợp thông số tháp tách khí
5.10. BỂ TIỀN UASB
5.10.1. Nhiệm vụ
5.10.2. Cấu tạo
5.10.3. Tính toán bể tiền UASB
5.10.4. Tổng hợp thông số bể tiền UASB
5.11. BỂ UASB I
5.11.1. Nhiệm vụ
5.11.2. Cấu tạo
5.11.3. Tính toán bể UASB
5.11.4. Tổng hợp thông số bể UASB
5.12. BỂ UASB II
5.12.1. Nhiệm vụ
5.12.2. Cấu tạo
5.12.3. Tính toán bể UASB II
5.12.4. Tổng hợp thông số bể UASB II
5.13. BỂ ANOXIC
5.13.1. Nhiệm vụ
5.13.2. Cấu tạo
5.13.3. Tính toán bể anoxic
5.13.4. Tổng hợp thông số bể anoxic
5.14. BỂ AEROTANK
5.14.1. Nhiệm vụ
5.14.2. Cấu tạo
5.14.3. Tính toán bể aerotank
5.14.4. Tổng hợp thông số bể aerotank
5.15. BỂ LẮNG LY TÂM
5.15.1. Nhiệm vụ
5.15.2. Cấu tạo
5.15.3. Tính toán bể lắng ly tâm
5.15.4. Tổng hợp thông số bể lắng ly tâm
5.16. BỂ TIẾP XÚC
5.16.1. Nhiệm vụ
5.16.2. Cấu tạo
5.16.3. Tính toán bể tiếp xúc
5.16.4. Tổng hợp thông số bể tiếp xúc
5.17. BỂ NÉN BÙN
5.17.1. Nhiệm vụ
5.17.2. Cấu tạo
5.17.3. Tính toán bể nén bùn
5.17.4. Tổng hợp thông số bể nén bùn
5.18. BỂ CHỨA BÙN
5.18.1. Nhiệm vụ
5.18.2. Cấu tạo
5.18.3. Tính toán bể chứa bùn
5.18.4. Tổng hợp thông số bể chứa bùn
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KINH TẾ
KẾT LUẬN

Luận văn tốt nghiệp
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "LUẬN VẶN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BỘT CÁ 200M3/NGÀY"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594