Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường-Lê Trình

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường-Lê Trình Giáo trình Đánh giá tác động môi trường-Lê Trình
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỘT: VÌ SAO CẦN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ

XÃ HỘI (ESIA)

1.1. Mâu thuẫn giữa hoạt động kinh tế với môi trường và xã hội
1.1.1. Tác động của phát triển công nghiệp và giao thông đến môi trường
1.1.2. Tác động của phát triển nông nghiệp đến môi trường.
1.1.3. Tác động của gia tăng dân số đến môi trường
1.1.4. Các vấn đề môi trường toàn cầu
1.1.5. Lồng ghép môi trường trong các chiến lược, chính sách phát triển
kinh tế – xã hội
1.2. Định nghĩa, quan niệm về đánh giá tác động môi trường và xã hội (EIA/ESIA)
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Quan niệm về EIA, SIA và ESIA
1.3. Mục tiêu của ESIA
1.4. Các nguyên tắc cơ bản của ESIA
1.5. Bản chất, và phạm vi, đối tượng của ESIA
1.5.1. Các đối tượng là môi trường tự nhiên (môi trường lý sinh:
1.5.2. Các đối tượng là môi trường nhân văn
1.6. Quy trình chung của ESIA.
1.6.1. Các quy định quốc tế
1.6.2. Quy định của Việt Nam về quy trình ĐTM
1.7. Vai trò và lợi ích của ESIA
1.8. ESIA trong chu trình dự án

CHƯƠNG HAI: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐTM/ESIA CỦA
VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

2.1. Các quy định về ĐTM của Việt Nam, thành tựu và hạn chế của công tác ĐTM
2.2. Các quy định về ĐTM/ESIA của một số tổ chức quốc tế

CHƯƠNG BA: CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

3.1. Giới thiệu chung
3.2. Phương pháp lập bảng kiểm tra
3.2.1.Bảng kiểm tra đơn giản (bảng câu hỏi)
3.2.2. Bảng kiểm tra đánh giá sơ bộ mức độ tác động
3.3. Ma trận
3.4. Phương pháp mạng lưới
3.5. Chồng bản đồ
3.6. Hệ thống thông tin địa lý
3.7. Phương pháp đánh giá nhanh
3.8. Mô hình hóa môi trường
3.9. Sử dụng chỉ thị và chỉ số môi trường
3.10. Hệ thống đánh giá môi trườngBATTELLE
3.11. Các phương pháp dự báo tác động xã hội
3.12. Lựa chọn phương pháp dự báo, đánh giá tác động
3.13. Xác định mức độ tác động, ý nghĩa tác động.
3.14. Các khía cạnh cần dự báo về tác động môi trường
3.15. Dự báo quy mô và cường độ tác động
3.16. Đánh giá ý nghĩa của tác động

CHƯƠNG BỐN: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TÍCH HỢP

4.1. Các khái niệm chung về ĐTM tích hợp
4.1.1. Định nghĩa
4.1.2. Sự khác nhau giữa ĐTM tích hợp và ĐTM riêng rẽ
4.2. Phương pháp luận về ĐTM tích hợp
4.2.1. Các hoạt động tích hợp
4.2.2. Các phương pháp cơ bản trong ĐTM tích hợp
4.2.3. Các bước cơ bản trong ĐTM tích hợp

CHƯƠNG NĂM: GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

5.1. Liên kết giữa quá trình ESIA và giảm thiểu tác động xấu
5.2. Trình tự về giảm thiểu tác động xấu
5.3. Các tác động và biện pháp giảm thiểu tác động chính trong ĐTM một số loại
hình dự án
5.4. Giám sát môi trường là một phần của quản lý tác động
5.4.1. Giám sát môi trường là gì?
5.4.2. Nội dung của giám sát môi trường
5.4.3. Ai chịu trách nhiệm giám sát môi trường đối với dự án
5.5. Chương trình quản lý môi trường (EMP)
5.5.1. EMP là gì?
5.5.2. Các mục tiêu của EMP là gì
5.5.3. EMP có ý nghĩa thế nào?
5.5.4. Ai có trách nhiệm soạn thảo EMP?
5.5.5. Các phạm vi của EMP là gì?
5.5.6. Các nội dung của EMP là gì?
5.5.7. Ai phải thực hiện EMP?
5.6. Kiểm toán môi trường
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường-Lê Trình


Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594