Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

TIỂU LUẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
TIỂU LUẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TIỂU LUẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM

1.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TẠI VIỆT NAM
1.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1.3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
1.3.2. Quá trình dệt vải
1.3.3. Xử lý vải
1.3.1. Sản xuất sợi
1.4. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT
1.4.1. Nhu cầu về nguyên liệu và hóa chất
1.4.2. Nhu cầu về năng lượng, nhiên liệu, nước

CHƯƠNG 2. CÁC KHÍA CẠNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SINH THÁI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM

2.1. NƯỚC THẢI
2.2. KHÍ THẢI
2.3. CHẤT THẢI RẮN

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG GÂY Ô NHIỄM

3.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NƯỚC THẢI
3.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KHÍ THẢI
3.3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN/ CHẤT THẢI NGUY HẠI

CHƯƠNG 4. CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN (CP), KỸ THUẬT TỐT NHẤT HIỆN CÓ (BAT) VÀ ISO 14000 TRONG NGÀNH DỆT NHUỘM

4.1. KỸ THUẬT TỐT NHẤT HIỆN CÓ ( BAT)
4.2. GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN
4.3. ISO 14000 VÀ VIỆC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIỂU LUẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM
TIỂU LUẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM


Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594