Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020 DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Vị trí địa lý
2. Địa chất, địa hình, địa mạo
3. Điều kiện thời tiết, khí hậu
4. Đặc điểm sông ngòi, kênh rạch và chế độ thủy văn

II. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

1. Dân số
2. Sử dụng đất
3. Các hoạt động kinh tế xã hội
4. Cơ sở hạ tầng
5. Các vấn đề về thể chế và chính sách

III. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP

1. Hiện trạng tài nguyên
2. Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp

IV. VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH VÀ CÁC VÙNG SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG DO THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

1. Vấn đề tài nguyên – môi trường cấp bách
2. Các vùng suy thoái môi trường

V. DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN TỈNH ĐỒNG THÁP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020

1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp
3. Dự báo diễn biến tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
4. Dự báo các khu vực ô nhiễm, suy thoái trọng điểm

VI. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP


1. Quan điểm bảo vệ môi trường
2. Mục tiêu bảo vệ môi trường
3. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý là nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường
4. Chương trình bảo vệ môi trường đô thị
5. Chương trình bảo vệ môi trường công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
6. Chương trình bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn
7. Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ rừng tỉnh Đồng Tháp
8. Mục tiêu quy hoạch

DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020

DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020

Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020"

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594