Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TSS VÀ ĐỘ MÀU TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC SINH HỌC

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TSS VÀ ĐỘ MÀU TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC SINH HỌC NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TSS VÀ ĐỘ MÀU TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC SINH HỌC
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về nước rỉ rác
1.1.1. Sự hình thành nước rỉ rác
1.1.2. Đặc điểm nước rỉ rác
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần, tính chất nước rỉ rác
1.1.4. Ảnh hưởng của nước rỉ rác tới môi trường và sức khỏe con người
1.1.5. Đặc điểm bãi rác Nam Sơn
1.1.6. Các công trình nghiên cứu về xử lí nước rỉ rác
1.2. Tổng quan về chất rắn lơ lửng (TSS) và độ màu
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Ảnh hưởng của TSS và độ màu
1.2.3. Các công trình nghiên cứu xử lí TSS và độ màu
1.3. Tổng quan về phương pháp lọc sinh học
1.3.1. Phân loại phương pháp lọc sinh học
1.3.2. Phương pháp lọc sinh học với lớp vật liệu ngập trong nước
1.3.3. Ứng dụng của lọc sinh học trong xử lý môi trường

CHƯƠNG 2.  ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.2.3. Phương pháp thực nghiệm
2.3. Nội dung nghiên cứu

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thông số chỉ tiêu ban đầu của nước rỉ rác
3.2. Kết quả chuẩn bị hệ lọc
3.3. Kết quả ảnh hưởng chế độ sục khí tới hiệu quả xử lý TSS
3.4. Kết quả ảnh hưởng của chế độ sục khí tới hiệu quả xử lý độ màu

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
Nghiên cứu xử lý TSS và độ màu trong nước rỉ rác bằng phương pháp lọc sinh học
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TSS VÀ ĐỘ MÀU TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC SINH HỌC "

Đăng nhận xét

Hotline: 0904.006.594