Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến bột cá, công suất 200m3/ngày

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến bột cá, công suất 200m3/ngày Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến bột cá, công suất 200m3/ngày
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. ĐẶC VẤN ĐỀ
1.2. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
1.2.1. Đối tượng và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 
2.1. TỔNG QUAN KHU VỰC
2.1.1. Tỉnh An Giang
2.1.1. Khu công nghiệp Bình Long tỉnh An Giang
2.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KOVIE VINA
2.2.1. Giới thiệu
2.2.2. Sản suất
2.2.3. Hiện trạng môi trường nước thải của công ty
2.2.4. Tác động của nước thải chế biến bột cá tới môi trường
3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
3.1.1. Phương pháp cơ học
3.1.2. Phương pháp hóa lý
3.1.3. Phương pháp xử lý sinh học
3.1.4. Phương pháp sinh học tự nhiên
3.2. MỘT SỐ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BỘT CÁ
3.2.1. Công nghệ từ công ty môi trường Hòa Bình Xanh
3.2.2. Công nghệ từ công ty môi trường Ngọc Lân 
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
4.1. THÔNG SỐ NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO
4.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
4.3.1. Tiêu chí lựa chọn công nghệ
4.3.2. Cơ sở lựa chọn công nghệ
4.3.3. Đề suất công nghệ xử lý
4.3.4. So sánh và lựa chọn công nghệ xử lý
4.3.5. Ước tính hiệu suất của công nghệ 1
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO CÔNG NGHỆ 1
5.1. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG
5.2. SONG CHẮN RÁC
5.2.1. Nhiệm vụ
5.2.2. Cấu tạo
5.2.3. Tính toán song chắn rác thô
5.2.4. Tổng hợp thông số song chắn rác thô
5.3. BỂ LẮNG CÁT NGANG
5.3.1. Nhiệm vụ
5.3.2. Cấu tạo
5.3.3. Tính toán bể lắng cát ngang
5.3.4. Tổng hợp thông số bể lắng cát
5.4. HẦM BƠM TIẾP NHẬN
5.4.1. Nhiệm vụ
5.4.2. Cấu tạo
5.4.3. Tính toán hầm bơm
5.4.4. Tổng hợp thông số hầm bơm
5.5. LƯỚI CHẮN RÁC TRUNG BÌNH 
5.5.1. Nhiệm vụ 
5.5.2. Cấu tạo
5.5.3. Tính toán lưới chắn rác trung bình
5.5.4. Tổng hợp thông số lưới chắn rác trung bình 
5.6. BỂ ĐIỀU HÒA
5.6.1. Nhiệm vụ 
5.6.2. Cấu tạo
5.6.3. Tính toán bể điều hòa 
5.6.4. Tổng hợp thông số bể điều hóa
5.7. BỂ TUYỂN NỔI KHÍ HÒA TAN 
5.7.1. Nhiệm vụ
 5.7.2. Cấu tạo
5.7.3. Tính toán bể tuyển nổi
5.7.4. Tổng hợp thông số bể tuyển nổi
5.8. BỂ TRUNG GIAN
5.8.1. Nhiệm vụ
5.8.2. Cấu tạo
5.8.3. Tính toán kích thước bể
5.8.4. Tổng hợp thông số bể trung gian
5.9. THÁP TÁCH KHÍ 
5.9.1. Nhiệm vụ
5.9.2. Cấu tạo
5.9.3. Tính toán tháp tách khí 
5.9.4. Tổng hợp thông số tháp tách khí 
5.10. BỂ TIỀN UASB
5.10.1. Nhiệm vụ
5.10.2. Cấu tạo
5.10.3. Tính toán bể tiền UASB
5.10.4. Tổng hợp thông số bể tiền UASB
5.11. BỂ UASB I
5.11.1. Nhiệm vụ 
5.11.2. Cấu tạo.
5.11.3. Tính toán bể UASB ..
5.11.4. Tổng hợp thông số bể UASB 
5.12. BỂ UASB II
5.12.1. Nhiệm vụ 
5.12.2. Cấu tạo
5.12.3. Tính toán bể UASB II
5.12.4. Tổng hợp thông số bể UASB II
5.13. BỂ ANOXIC
5.13.1. Nhiệm vụ
5.13.2. Cấu tạo.
5.13.3. Tính toán bể anoxic
5.13.4. Tổng hợp thông số bể anoxic
5.14. BỂ AEROTANK
5.14.1. Nhiệm vụ
5.14.2. Cấu tạo
5.14.3. Tính toán bể aerotank
5.14.4. Tổng hợp thông số bể aerotank
5.15. BỂ LẮNG LY TÂM
5.15.1. Nhiệm vụ 
5.15.2. Cấu tạo.
5.15.3. Tính toán bể lắng ly tâm
5.15.4. Tổng hợp thông số bể lắng ly tâm 
5.16. BỂ TIẾP XÚC
5.16.1. Nhiệm vụ
5.16.2. Cấu tạo
5.16.3. Tính toán bể tiếp xúc
5.16.4. Tổng hợp thông số bể tiếp xúc
5.17. BỂ NÉN BÙN 
5.17.1. Nhiệm vụ
5.17.2. Cấu tạo
5.17.3. Tính toán bể nén bùn 
5.17.4. Tổng hợp thông số bể nén bùn 
5.18. BỂ CHỨA BÙN
5.18.1. Nhiệm vụ 
5.18.2. Cấu tạo
5.18.3. Tính toán bể chứa bùn
5.18.4. Tổng hợp thông số bể chứa bùn
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KINH TẾ
KẾT LUẬN
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến bột cá, công suất 200m3/ngày
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến bột cá, công suất 200m3/ngày"

Đăng nhận xét

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Giải Pháp Chăn Nuôi
Hotline: 0904.006.594