Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Đồ án tốt nghiệp: thiết kế quy trình công nghệ làm khô khi trên giàn hải thạch

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Đồ án tốt nghiệp: thiết kế quy trình công nghệ làm khô khi trên giàn hải thạch Đồ án tốt nghiệp: thiết kế quy trình công nghệ làm khô khi trên giàn hải thạch
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC 
MỤC LỤC 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .
DANH MỤC BẢNG .
DANH MỤC HÌNH 
MỞ ĐẦU .

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tổng quan về nguồn khí cần làm khô 
1.1.1. Khái quát về mỏ Hải Thạch và công nghệ xử lý trên giàn 
1.1.2. Đặc điểm kỹ thuật của nguồn khí 
1.2. Sự hình thành hydrat
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Nguyên nhân tạo hydrat 
1.2.3. Cấu trúc hydrat .
1.2.4. Tác hại của việc tạo thành hydrat
1.3. Giới thiệu về các phương pháp làm khô khí
1.3.1. Phương pháp hấp thụ .
1.3.2. Phương pháp hấp phụ 
1.3.3. Đánh giá và lựa chọn phương pháp làm khô khí 
1.4. Cơ sở lý thuyết của phương pháp hấp thụ
1.4.1. Định nghĩa.
1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ 
1.5. Các công nghệ làm khô khí điển hình 
1.5.1. Công nghệ làm khô khí của hãng SIIRTEC NIGI 2004 .
1.5.2. Công nghệ làm khô khí của hãng SIIRTEC NIGI 2006 
1.5.3. Công nghệ làm khô khí của hãng CAMERON .
1.5.4. Công nghệ làm khô khí của hãng SHELL 
1.6. Tổng quan về phần mềm Hysys .
1.6.1. Giới thiệu về Hysys
1.6.2. Ứng dụng của Hysys

Chương 2 THIẾT KẾ 

2.1. Yêu cầu thiết kế 
2.2. Lựa chọn thiết bị, thiết kế quy trình công kệ .
2.3. Quy trình công nghệ 
2.3.1. Điều kiện làm việc 
2.3.2. Quy trình làm việc của hệ thống làm khô khí bằng TEG 

Chương 3 TÍNH TOÁN CÁC THIẾT BỊ

3.1. Thiết bị chính 
3.2. Thiết bị giải hấp thụ 

Chương 4 MÔ PHỎNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

4.1. Cơ sở dữ liệu mô phỏng 
4.2. Mô phỏng quy trình công nghệ làm khô khí 
4.3. Khảo sát kết quả mô phỏng 
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC

Đồ án tốt nghiệp: thiết kế quy trình công nghệ làm khô khi trên giàn hải thạch
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594