NHẬN XÉT MỚI

Liên kết

Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Giáo trình Khoa Học Môi Trường Biên Chủ Lê Văn Khoa

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Giáo trình Khoa Học Môi Trường Biên Chủ Lê Văn Khoa Giáo trình Khoa Học Môi Trường Biên Chủ Lê Văn Khoa
9/10 356 bình chọn
II. MỤC LỤC

Chương I. Các vấn đề chung về khoa học môi trường

I- Định nghĩa
II- Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường
III – Các chức năng chủ yếu của môi trường
IV- Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường
V- Những thách thức môi trường hiện nay trên thế giới

Chương II Các thành phần cơ bản của môi trường

I – Thạch quyển Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa
II – Thuỷ quyển
III – Sinh quyển (Biosphero)
IV- Khí quyển

Chương III. Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái học vào môi trường

I – Những vấn đề chung về sinh thái học
II – Hệ sinh thổi
III -Cấu trúc và chức nâng cùế hệ sinh thái
IV – Sự chuyển hóa vật chất trong hộ sinh thái
V – Các nhân tố sinh thái
VI – Một số quy luật cơ bản của sinh thái học
VII – Cân bằng sinh thái
VIII – Chu trình sinh địa hoá
IX – Sự phát triển và tiến hoá của hệ sinh thái
X – Đa dạng sinh học của hệ sinh thái
XI – Sinh thái học và việc quản lý nguồn lợi thiên nhiên

Chương IV. Các kiêu chính của hệ sinh thái

I – Các hệ sinh thái trên cạn
II – Các hệ sinh thái ở nước

Chương V. Tài nguyên thiên nhiên

I – Các vấn đề chúng
II – Tài nguyên khoáng sản – một tài nguyên không tái tạo
III – Tài nguyên khí hậu
IV – Tài nguyên sinh vật và rừng
V – Tài nguyên đất Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa
VI – Tài nguyên nước
VII – Tài nguyên năng lượng

Chương VI. Dân số và môi trưòng

I – Mối quan hệ dân số – tài nguyên và phát triển
II – Sự gia tăng dân số thế giới và dân số học
III – Lịch sử gia tăng dân số nhân loại
IV – Cấu trúc dân số – thành phần tuổi và tỷ lệ giới tính
V – Sự phân bố và sự di chuyển dân cư
VI – Dân số Việt Nam
VII – Các chính sách và các chương trình dằn số
VIII – Phát triển nhân văn và môi trường

Chương VII. Tác động của con người đối với môi trường

I – Lịch sử tác động của con người đến môl trưầng
II – Tác động của con người đến các thành phán môl trường
III – Đánh giá tác động môi trường
IV – Đánh giá môi trường chiến lược
V – Sự cần thiết của đánh giá môi trường chiến lược
VI – Mục tiêu của đánh giá môi trường chiến lược
VII – Các nguyên tắc chính của đánh giá môi trường chiến lược
VIII – Sự phân cấp của đánh giá tác động môi trường
(ĐTM cấp dự án vàĐTM cấp chiếnlược)
IX – Thuận lợi và trô ngại khỉ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
X – Các bước thực hiện cùa đánh glá môi trưởng chiến lược

Chương VIII. Ô nhiễm môi trường

I – Khái niệm và nguyên nhân
II – Ô nhiễm môi trường nước
III – Ô nhiễm không khí
IV- Ô nhiễm đất Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa
V – Ô nhiễm tiếng ồn
VI – Chất thải rẳn và chất thải nguy hại
VII – Tai biến mồi trường (environmental hazards)
VIII – Xung đột môi trường

Chương IX. Vấn đề lương thực và nạn đói trên thế giới

I – Nhu cầu dinh dưỡng của con người
II – Những lương thực và thực phẩm chủ yếu
III – Sản xuất lương thực trên thế giới và ở Việt Nam
IV – Các giải pháp để giải quyết vấn đề lương thực

Chương X. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

I – Khái niệm và nội dung phát triển bền vững
II – Chỉ tiêu lượng hóa phát triền bển vững
III – Các mục tiêu của phát triển bền vững

Chương XI. Giáo dục môi trưòng

I – Mục tiêu và đối tượng của giáo dục môi trường
II – Nội dung của giáo dục môi trường
III – Phương pháp tiếp cận trong giáo dục môi trưởng
IV – Các phương thức giáo dục môi trường
V – Luật và chính sách mỗi trường ở Việt Nam

Chương XII. Những thay đổi khí hậu toàn cầu và các chiến lược bảo vệ môi trường

I – Lắng đọng axit Giáo trình Khoa Học Môi Trường _ Lê Văn Khoa
II – Hiệu ứng nhà kính
III – Sự suy thoái ôzôn trong tầng bình lưu

Chương XIII: Quản lý môi trường

I – Nội dung
II – Mục tiêu
III – Nguyên tắc quản lý môi trường
IV – Nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam
V – Tổ chức công tác quản lý môi trưừng
VI – Phương pháp luận và công cụ quản lý môi trường

Giáo trình Khoa Học Môi Trường Biên Chủ Lê Văn Khoa

Link download

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng KS.CNKTMT trên Zalo Hot

Tham gia cộng đồng trên Zalo để nhận được sự tương tác tốt hơn.
Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo

Cộng đồng JOB-CNKTMT trên Zalo Hot

Nhóm đăng và tìm thông tin tuyển dụng ngành môi trường.
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

0 Response to "Giáo trình Khoa Học Môi Trường Biên Chủ Lê Văn Khoa"

Đăng nhận xét

Được tải trợ

Liên kết

Hóa Chất Xử Lý Nước Thải | Vi sinh môi trường | Tự Học Exsel | Bách Hóa Môi Trường | Mật rỉ không màu, Mật rỉ đường | Van và Thiết bị đo lường | Cộng đồng kỹ thuật cơ điện VN
Hotline: 09.8484.2357