Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin tây nguyên

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tags:
Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin tây nguyên Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin tây nguyên
9/10 356 bình chọn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1.QUẶNG BÔXIT VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN QUẶNG BÔXIT
1.2.QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHÔM TỪ QUẶNG BÔXIT
1.3.BÙN ĐỎ VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN BÙN ĐỎ
1.3.1.Bùn đỏ
1.3.2.Các vấn đề môi trường liên quan đến bùn đỏ 
1.3.3.Tình hình nghiên cứu xử lý và tái sử dụng bùn đỏ trên thế giới và ở VN 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1.Phương pháp thu thập tài liệu 
2.2.2.Phương pháp điều tra khảo sát thực địa
2.2.3.Phương pháp lấy mẫu hiện trường
2.2.4.Các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
2.2.5.Phân tích mẫu, xử lý và tính toán số liệu
2.3.THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGHIÊN CỨU 
2.3.1.Thiết bị nghiên cứu
2.3.2.Vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA MẪU NGHIÊN CỨU
3.2.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁCH NHÔM BẰNG KIỀM 
3.3.KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU QUÁ TRÌNH THIÊU NHIỆT ĐỘ CAO
3.3.1.Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Na2CO3 trong phối liệu khi thiêu
3.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ CaO trong phối liệu khi thiêu 
3.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ quá trình thiêu
3.3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian quá trình thiêu
3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÒA TÁCH
3.4.1.Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ quá trình hòa tách
3.4.2.Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian quá trình hòa tách 
3.5.Đề xuất sơ đồ quy trình thu hồi nhôm từ bùn đỏ
3.6.ĐỀ XUẤT QUÁ TRÌNH THU HỒI SẮT TỪ BÃ CẶN SAU HÒA TÁCH
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin tây nguyên
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!

Được tài trợ

Liên kết

Học revit môi trường | Bơm Công Nghiệp | Tuyển Nổi DAF | Tự Học Exsel
Hotline: 0904.006.594