Thông báo mới

Welcome to www.tailieumoitruong.org Thư viện chia sẻ tài liệu môi trường miễn phí

Tài Liệu Song Ngữ: Hệ Thống Quản Lý Môi trường ISO 14001:2015

0 Lượt xem: | Nhận xét: 0
Tài Liệu Song Ngữ: Hệ Thống Quản Lý Môi trường ISO 14001:2015 Tài Liệu Song Ngữ: Hệ Thống Quản Lý Môi trường ISO 14001:2015
9/10 356 bình chọn

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 
Hướng dẫn
0.1. Khái quát
0.2. Mục đích của hệ thống quản lý môi trường
0.3. Những nhân tố thành công
0.4. Mô hình P-D-C-A 
0.5. Nội dung của Tiêu chuẩn Quốc tế 

1. Phạm vi

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

3.1. Thuật ngữ liên quan đến tổ chức và lãnh đạo
3.2. Thuật ngữ liên quan đến hoạch định 
3.3. Thuật ngữ liên quan đến hỗ trợ và điều hành

4. Bối cảnh của tổ chức 

4.1. Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
4.2. Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan 
4.3. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường
4.4. Hệ thống quản lý môi trường

5. Lãnh đạo

5.1. Lãnh đạo và cam kết 
5.2. Chính sách môi trường
5.3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1. Hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội
6.2. Các mục tiêu môi trường và kế hoạch thực hiện

7. Hỗ trợ 

7.1. Các nguồn lực
7.2. Năng lực 
7.3. Nhận thức 
7.4. Trao đổi thông tin
7.5. Thông tin được văn bản hóa

8. Điều hành 

8.1. Hoạch định và kiểm soát điều hành 
8.2. Chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1. Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá
9.2. Đánh giá nội bộ 
9.3. Xem xét của lãnh đạo 

10. Cải tiến 

10.1. Yêu cầu chung
10.2. Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.3. Cải tiến liên tục 
Phụ lục A 
Phụ lục B (tham khảo) 
Tài liệu tham khảo 
Sắp xếp thuật ngữ theo bảng chữ cái

Tài liệu song ngữ: Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015
Tài liệu song ngữ: Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015
Like và chia sẻ bài viết này ủng hộ mình nhé!
Hotline: 0904.006.594